De Ladder voor duurzame verstedelijking in de notendop

De Ladder voor duurzame verstedelijking is op 1 oktober 2012 ingevoerd. De Ladder, zoals die kortheidshalve wordt genoemd, heeft tot doel om zorgvuldig ruimtegebruik en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van nieuwe ontwikkelingen, te stimuleren. Hiermee moet leegstand worden voorkomen.

Parkeren moet worden geregeld in bestemmingsplan

Parkeren moet vanaf nu in nieuwe bestemmingsplannen worden geregeld. De Raad van State heeft daarover onlangs een belangrijke uitspraak gedaan.

Gemeente geen vrijheid in het al dan niet bestemmen tot waterberging

Tegen het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Valkenswaard hebben het Waterschap en het College van Gedeputeerde Staten beroep ingesteld tegen het verwijderen van de aanduiding ‘Waterberging’ op percelen aan de Luikerweg door de Gemeenteraad van Valkenswaard.

Groen licht voor de Looijerij

De Raad van State heeft geoordeeld dat de bouw van de Looijerij in Veldhoven definitief door mag gaan.

Rechtbank tikt Son en Breugel op de vingers

Een burger die in Son en Breugel een omgevingsvergunning aanvroeg voor het bouwen van een bedrijfswoning bij zijn boomkwekerij, kreeg nul op het rekest.

Raad van State verduidelijkt rechtspraak over meldingsstelsel aanleggen uitweg

Onlangs heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State haar rechtspraak over het meldingsstelsel voor de aanleg van uitwegen in de APV verduidelijkt.

Stedenbouwkundige bepalingen moeten naar bestemmingsplan

De Reparatiewet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014 (Reparatiewet BZK) is per 29 november 2014 in werking getreden. Deze wet neemt onder meer de wettelijke grondslag weg voor de stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening.

Gewijzigd Besluit omgevingsrecht treedt op 1 november in werking

Op 1 november treedt het gewijzigde Besluit omgevingsrecht in werking. Daarin worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot onder andere het vergunningvrij bouwen en het realiseren van mantelzorgwoningen zonder vergunning.

De omgevingswet

Op 18 juni 2014 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel van de Omgevingswet (Ow) ingediend. Het voorstel heeft tot doel om alle wet- en regelgeving, die betrekking hebben op het omgevingsrecht, te bundelen in één wet. Het omgevingsrecht laat zich beschrijven als het rechtsgebied dat betrekking heeft op menselijke activiteiten in relatie tot de […]