Vergunningvrij bouwen kan niet worden uitgesloten in de bouwregels (maar wel in de bestemmingsomschrijving)

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een recente uitspraak bepaald dat het niet is toegestaan om het vergunningvrij bouwen op grond van artikel 2, onderdeel 3 van bijlage II van het Bor via in de bouwregels van een bestemmingsplan uit te sluiten.

Actualiseringsplicht bestemmingsplannen vervallen

Op 17 april 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen afschaft.

Geen leges voor handelen in strijd met oud bestemmingsplan

Een bestemmingsplan gaat op grond van artikel 3.1, vierde lid van de Wro 10 jaar mee. Althans, het mag ouder zijn, maar als sanctie daarop mag het bevoegd gezag geen leges meer heffen voor aanvragen die verband houden met het plan.

De tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan; wanneer vangt termijn aan?

Op 16 augustus 2017 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State opgehelderd wanneer de termijn aanvangt voor de maximale duur van een tijdelijke vergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan.

Overzicht jurisprudentie Raad van State over planschade

Als je schade lijdt als gevolg van een nieuw bestemmingsplan, kun je een verzoek om tegemoetkoming in planschade indienen bij het college. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in september 2016 een uitspraak gewezen waarin zij een overzicht geeft van de factoren die een rol spelen bij het al dan niet toekennen […]

Actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen vervalt

Op 26 januari 2017 is een wetsvoorstel ingediend met de strekking de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt, maar verwacht wordt dat dit snel zal gebeuren.

2017 01 16 11 04 30

Eindhoven heft onterecht precariobelasting voor vaste luifel

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat de gemeente Eindhoven onterecht precariobelasting heeft geheven voor een vaste luifel aan een pand, van de huurder van dat pand. De heffing werd opgelegd aan de huurder van het pand, maar het Hof volgde onze stelling dat de huurder niet belastingplichtig is.

rederij lovers

Het belang van het indienen van zienswijzen tegen bestemmingsplan

Op 7 december 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gewezen, die aantoont wat het belang is van het indienen van zienswijzen tegen een bestemmingsplan. Het betreft de zaak tussen het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum Amsterdam en Rederij Lovers over de vraag of het kassahuisje van laatstgenoemde al dan […]

Ook bij slijterijen in een supermarkt moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn

 Uit drie uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 december 2016 blijkt dat ook in slijterijen bij supermarkten altijd een leidinggevende aanwezig moet zijn.

Relativiteit bij uitwegvergunning

De Afdeling zag zich in deze zaak van 5 oktober 2016 voor de vraag gesteld of het belang van een onbelemmerde uitoefening van het bedrijf van appellant een belang is dat de betrokken dient te worden bij de verlening van een uitwegvergunning.