De Ladder voor duurzame verstedelijking in de notendop

De Ladder voor duurzame verstedelijking is op 1 oktober 2012 ingevoerd. De Ladder, zoals die kortheidshalve wordt genoemd, heeft tot doel om zorgvuldig ruimtegebruik en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van nieuwe ontwikkelingen, te stimuleren. Hiermee moet leegstand worden voorkomen.

De Ladder heeft drie treden. Wanneer een nieuwe stedelijke ontwikkeling voorzien wordt, moet worden onderbouwd dat daaraan daadwerkelijk behoefte bestaat.

De eerste trede verplicht provinciale en gemeentelijke overheden om nieuwe stedelijke ontwikkelingen af te stemmen op de geconstateerde actuele behoefte, en de wijze waarop in die behoefte wordt voorzien ook regionaal af te stemmen. Deze verplichting geldt voor het ontwikkelen van woningen, bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel en andere stedelijke voorzieningen. De behoefte moet worden onderbouwd door de vraag af te zetten tegen het bestaande aanbod. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar het reeds gebouwde aanbod, maar ook naar nog niet gerealiseerde mogelijkheden in de bestemmingsplannen in de regio.

De tweede trede verplicht de provinciale en gemeentelijke overheden om te bezien of de actuele regionale behoefte kan worden opgevangen in bestaand stedelijk gebied in de regio. Met stedelijk gebied is bedoeld een stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel en horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, en infrastructuur. Hierin worden leegstaande panden uiteraard betrokken.

De derde trede moet worden doorlopen als blijkt dat in bestaand stedelijk gebied geen mogelijkheden zijn om in de behoefte te voorzien. In dat geval moet nog worden beoordeeld in hoeverre de ontwikkeling mogelijk is op locaties die al multimodaal ontsloten zijn op een schaal die passend is bij de beoogde ontwikkeling.