Eersel moet nieuw handhavingsbesluit nemen tegen hondensportterrein

De Rechtbank Oost-Brabant heeft de gemeente Eersel op de vingers getikt naar aanleiding van een weigering om handhavend op te treden tegen een hondensportterrein aan de Dalemsedijk te Duizel. Jonkers Advies had namens een omwonende van dat terrein aan de gemeente gevraagd om op te treden tegen het strijdige gebruik van dat terrein en tegen […]

Vergunningvrij bouwen kan niet worden uitgesloten in de bouwregels (maar wel in de bestemmingsomschrijving)

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een recente uitspraak bepaald dat het niet is toegestaan om het vergunningvrij bouwen op grond van artikel 2, onderdeel 3 van bijlage II van het Bor via in de bouwregels van een bestemmingsplan uit te sluiten.

Bijgebouw? Hoofdgebouw? Dakterras!

Het college van B&W heeft ten onrechte een vergunning geweigerd voor een dakterras, aldus de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar uitspraak van 18 april 2018.

Actualiseringsplicht bestemmingsplannen vervallen

Op 17 april 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen afschaft.

Geen leges voor handelen in strijd met oud bestemmingsplan

Een bestemmingsplan gaat op grond van artikel 3.1, vierde lid van de Wro 10 jaar mee. Althans, het mag ouder zijn, maar als sanctie daarop mag het bevoegd gezag geen leges meer heffen voor aanvragen die verband houden met het plan.

De tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan; wanneer vangt termijn aan?

Op 16 augustus 2017 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State opgehelderd wanneer de termijn aanvangt voor de maximale duur van een tijdelijke vergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan.

Verstap je niet op de Ladder voor duurzame verstedelijking!

Op 28 juni 2017 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gewezen over de Ladder voor duurzame verstedelijking. Daarin is een jurisprudentieoverzicht opgenomen met het oog op de vereenvoudiging van de Ladder per 1 juli 2017.

Overzicht jurisprudentie Raad van State over planschade

Als je schade lijdt als gevolg van een nieuw bestemmingsplan, kun je een verzoek om tegemoetkoming in planschade indienen bij het college. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in september 2016 een uitspraak gewezen waarin zij een overzicht geeft van de factoren die een rol spelen bij het al dan niet toekennen […]

Actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen vervalt

Op 26 januari 2017 is een wetsvoorstel ingediend met de strekking de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt, maar verwacht wordt dat dit snel zal gebeuren.

2017 01 16 11 04 30

Eindhoven heft onterecht precariobelasting voor vaste luifel

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat de gemeente Eindhoven onterecht precariobelasting heeft geheven voor een vaste luifel aan een pand, van de huurder van dat pand. De heffing werd opgelegd aan de huurder van het pand, maar het Hof volgde onze stelling dat de huurder niet belastingplichtig is.