Raad van State verduidelijkt rechtspraak over meldingsstelsel aanleggen uitweg

Onlangs heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State haar rechtspraak over het meldingsstelsel voor de aanleg van uitwegen in de APV verduidelijkt.

Zowel de acceptatie van een melding binnen de beslistermijn als een zogenoemde instemming van rechtswege buiten die termijn, zijn besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daartegen kan dus bezwaar worden gemaakt en beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Het college van B&W kan een melding ook weigeren, maar alleen binnen de daarvoor geldende beslistermijn. Na afloop van de termijn is dat niet meer mogelijk. Wel bepaalde de Afdeling dat een dergelijk besluit altijd moet worden gepubliceerd.
Het is ook mogelijk om een stelsel te maken waarin niet alle reacties voor beroep vatbaar zijn. Dan moet worden gekozen voor een systeem van algemene regels. De gemelde handeling mag dan uitgevoerd worden als aan die regels is voldaan. 

De uitspraken hadden betrekking op het meldingsstelsel uit de model APV zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die heeft geformuleerd. Hier kunt u de uitspraken lezen over de APV in Stein en hier over de APV van Leeuwarden.