Actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen vervalt

Op 26 januari 2017 is een wetsvoorstel ingediend met de strekking de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt, maar verwacht wordt dat dit snel zal gebeuren.

Sinds de komst van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in juli 2008 zijn gemeenten verplicht om bestemmingsplannen en beheersverordeningen iedere tien jaar te actualiseren. Doen zij dat niet, geldt als sanctie dat zij voor het behandelen van omgevingsvergunningen voor bouwen voor percelen in het betreffende bestemmingsplan geen leges mogen heffen.

Met het voorstel om deze actualiseringsplicht af te schaffen, loopt de wet vooruit op de komst van de Omgevingswet. In het kader van de Omgevingswet moeten gemeenten hun bestemmingsplannen, beheersverordeningen en lokale verordeningen over de fysieke leefomgeving samenvoegen tot en ombouwen naar één consistent en gebiedsdekkend omgevingsplan. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet worden alle geldende ruimtelijke plannen van rechtswege één omgevingsplan. Dat is dan echter geen volwaardig omgevingsplan zoals die in de nieuwe wet wordt voorgeschreven. Het omgevingsplan van rechtswege wordt gevormd door twee onderdelen: 1. het geldende ruimtelijke regime, dat onder meer bestaat uit bestemmingsplannen en beheersverordeningen, en 2. bepaalde algemene regels, die thans zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer en die niet terugkomen in het Besluit activiteiten leefomgeving. De gemeenten krijgen na inwerkingtreding van de Omgevingswet naar verwachting een periode van 10 jaar om te komen tot een volwaardig omgevingsplan. De gemeenten moeten in die overgangsperiode het planologische regime ombouwen naar de eisen die daaraan in de Omgevingswet worden gesteld. Dat betekent o.a. dat verordeningen over de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan worden geïntegreerd. Door de afschaffing van de actualiseringsplicht ontstaat bij de gemeenten meer capaciteit om te starten met de voorbereidingen voor het omgevingsplan.

Voor bestemmingsplannen die reeds in procedure zijn gebracht, heeft het wetsvoorstel geen gevolgen. Gemeenten mogen bestemmingsplannen nog steeds actualiseren als zij dat nodig vinden uit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening. De reikwijdte van het wetsvoorstel betreft elektronisch raadpleegbare plannen. Daaronder vallen:

  • – plannen die op grond van de Wet ruimtelijke ordening digitaal zijn vastgesteld volgens de op grond het Besluit ruimtelijke ordening voorgeschreven standaarden (IMRO2008 en IMRO2012);
  • – plannen die zijn vastgesteld volgens een oudere standaard (IMRO2006) die destijds niet werd voorgeschreven, maar die wel werd gebruikt en die plannen op een vergelijkbare wijze raadpleegbaar maakt; en
  • – oudere plannen die nog niet zijn opgesteld volgens digitale standaarden, maar waarvan wel een ingescande versie beschikbaar is gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl (Planconour & PDF, ofwel PRPCP2008).