Opvang vluchtelingen eenvoudiger

De laatste tijd is er veel te doen om de toestroom aan vluchtelingen. De opvang van die vluchtelingen is eenvoudiger geworden door een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Door de wijziging wordt het mogelijk dat het Rijk of de Provincie met de planologische kruimelgevallenregeling een omgevingsvergunning kan verlenen voor het gebruik van gebouwen voor de opvang van vluchtelingen buiten de bebouwde kom. De wijziging leidt ertoe dat de Provincie of het Rijk het bevoegd gezag kunnen zijn voor het verlenen van omgevingsvergunningen voor de opvang van vluchtelingen in strijd met het bestemmingsplan. Dit terwijl het College van B&W normaal gesproken het bevoegd gezag is voor het verlenen van omgevingsvergunningen die betrekking hebben op hun grondgebied. Door de wijziging kan het College dus worden ‘overruled’. Eerder was die mogelijkheid er alleen wanneer een zogenaamd projectafwijkingsbesluit moest worden genomen om af te kunnen wijken van een bestemmingsplan indien sprake is van een project van provinciaal respectievelijk nationaal ruimtelijk belang. Voor het projectafwijkingsbesluit geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Een provinciaal of rijksbelang kan door de wijziging van het Bor nu ook worden aangenomen wanneer er met de kruimelgevallenregeling wordt afgeweken van het bestemmingsplan voor de opvang van vluchtelingen. Bij de kruimelgevallenregeling is de korte procedure van toepassing. Voorheen was alleen het College van B&W bevoegd gezag voor het verlenen van een omgevingvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan met behulp van de kruimelgevallenregeling.De rechtsbescherming tegen een dergelijk besluit blijft ongewijzigd.

De wijziging van het Bor werd noodzakelijk geacht omdat er behoefte was om (nog) meer ondersteuning te kunnen bieden in het snel realiseren van opvangmogelijkheden. Wanneer het Rijk of de Provincie van de nieuwe mogelijkheden gebruikmaakt, moet overigens het provinciaal belang of het rijksbelang wel worden aangetoond. Dat daarvan sprake is in de discussie over de vluchtelingen, ligt voor de hand.