Vanaf 1 januari 2017 ook mediation bij Jonkers Advies

Jonkers Advies gaat vanaf 1 januari 2017 ook mediation aanbieden. Onze medewerkster Mandy Jonkers is op 21 december 2016 geslaagd voor het examen voor MfN Register Mediator. Mandy zal mediations gaan begeleiden op het gebied van omgevingsrecht, zakelijke dienstverlening en huur- en arbeidsgerelateerde conflicten.

Mediation krijgt steeds meer een plaats naast Rechtspraak in Nederland. Finale geschillenbeslechting is steeds meer in opkomst. Dit houdt in dat er steeds meer wordt gezocht naar een duurzame oplossing voor conflicten. Dit gebeurt ook in de rechtszaal. De rechter neemt steeds meer initiatief om een zaak in de volle omvang aan de orde te stellen en deze zo mogelijk door te verwijzen naar een mediator. Het is altijd zo geweest dat bij een procedure bij de bestuursrechter slechts één besluit ter discussie staat. Neem als voorbeeld een beroep tegen de verlening van een omgevingsvergunning. De rechter toetst alleen de rechtmatigheid van dat besluit. Wanneer een beroepsgrond wordt aangevoerd over de handhaafbaarheid van de aan die omgevingsvergunning verbonden voorschriften, verwijst de rechter simpelweg naar de mogelijkheid tot het doen van een verzoek om handhaving. Dat leidt ertoe dat de kans groot is dat na afloop van de procedure over de omgevingsvergunning, een handhavingszaak wordt gestart, wanneer de voorschriften inderdaad niet worden nageleefd.
Het resultaat: langlopende procedures (en conflicten!), hoge kosten, stress en frustratie.

Bij mediation is het uitgangspunt dat mensen vanuit hun eigen autonomie kunnen handelen. Mediation gaat ervan uit dat zij weten wat goed voor hen is en dat zij hun belangen ook naar voren kunnen brengen. Waar het in rechterlijke procedures gaat om feiten en de juridische kwalificatie van die feiten, gaat het bij mediation om de onderliggende belangen. Wat maakt dat iemand een bepaald standpunt inneemt? Door naar elkaar te (leren) luisteren, wordt in mediation gekomen tot een in goed overleg tussen de partijen gecreëerde oplossing, die tegemoet komt aan de belangen van beide partijen. Daarvoor is nodig dat de partijen vrijwillig deelnemen aan de mediation; ze mogen op geen enkele wijze gedwongen worden om aan een mediationtafel plaats te nemen. Verder is nodig dat zij zich ook inspannen om in onderling overleg tot die oplossing te komen. Alleen de aanwezigheid is dus niet genoeg! Partijen kunnen, als ze er samen niet uit komen, altijd besluiten om de mediation te beëindigen, ook indien de oplossingsrichting niet in hun voordeel lijkt uit te vallen. Om een veilige setting te creëren, waarin partijen daadwerkelijk hun belangen kunnen prijsgeven, is een zekere vertrouwelijkheid nodig. Hoe ver die vertrouwelijkheid gaat, beslissen partijen ook in onderling overleg.
Doordat partijen de oplossing voor hun conflict samen creëren, is de kans dat deze oplossing ook een duurzame oplossing is, groot. De oplossing van het conflict blijft in handen van de partijen en er wordt geen derde (bijvoorbeeld een rechter) bijgehaald, om een oplossing voor hen te bedenken. Omdat partijen samen tot de oplossing zijn gekomen, zijn zij bereid zich daaraan ook te houden. Bovendien kan een mediationtraject in een tijdspanne van enkele weken tot maanden worden voltooid.

Het resultaat: een duurzame oplossing, tijdwinst, grip op de kwestie, minder stress en lagere kosten!

Binnenkort vindt u op onze website meer informatie over mediation.